Ontmoeting met de Kamervoorzitster

Ombudsman
Tijdens hun ontmoeting met Eliane TILLIEUX, voorzitster van het Federale Parlement, konden de Ombudsmannen spreken over de doelstellingen van de vereniging en de aandacht vestigen op essentiële punten zoals de bekendmaking en de verdediging van de titel van Ombudsman.
De leden van de Raad van Bestuur van het Permanent Overleg van de Ombudslui (POOL - Belgisch netwerk van Ombudsmannen), voorgezeten door de Waalse Ombudsman, Marc BERTRAND, werden op donderdag 8 juni 2021 ontvangen door de Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Eliane TILLIEUX.

De voorzitter van het netwerk, Marc BERTRAND, heeft de door de vereniging nagestreefde doelstellingen gepresenteerd.
Het netwerk van Belgische ombudsdiensten telt momenteel 26 leden, afkomstig uit alle domeinen: federale staat, gewesten, gemeenschappen, steden en gemeenten, semi-publieke en private sector. Zij dragen allen bij tot het vinden van een oplossing voor de problemen waarmee de burgers worden geconfronteerd.

De belangrijkste doelstellingen van het netwerk zijn :

- de ombudsmannen bekender maken,

- de toegang van het publiek tot hun dienst verbeteren,

- de samenwerking te versterken en te zorgen voor het delen van kennis en ervaring.

Het netwerk heet officieel het Permanent Overleg van de Ombudslui (POOL). De leden van de raad van bestuur zijn : Marc Bertrand (ombudsman van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel) als voorzitter, Paul De Maeyer (ombudsman voor de postsector) als penningmeester, Mary-Maud Anciaux (ombudsvrouw van de gemeente Courcelles), Karla Blomme (ombudsvrouw Stad Antwerpen), Marlene Hardt (Ombudsfrau der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens), Tony Van Der Steen (ombudsman Pensioenen) en Cynthia Vanderlinden (ombudsvrouw Ombudsrail).

Zij vermeldden ook de verschillende activiteiten van het netwerk, waaronder de oprichting van de portaalsite www.ombudsman.be (deze site leidt u naar de juiste ombudsman, die een oplossing voor uw probleem zal proberen vinden), de acties om bekendheid te geven aan ombudsmannen, de werkzaamheden om de toegang voor kwetsbare personen te vergemakkelijken, de aanneming van resoluties zoals die over de toegang tot het internet als een essentiële basisbehoefte die specifieke rechtsbescherming vereist, enz.

De kwestie van de bekendmaking en de verdediging van de titel van Ombudsman, alsook het belang van de onafhankelijkheid en de neutraliteit van Ombudsmannen, zoals vastgelegd in de Principes van Venetië die in 2019 door de Raad van Europa zijn aangenomen, stonden centraal in de uitwisselingen.

De Kamervoorzitster, Eliane TILLIEUX, die veel aandacht had voor deze verschillende thema's, herinnerde eraan dat zij de zaak van de bemiddeling altijd heeft verdedigd, zowel als parlementslid als in haar hoedanigheid van minister.

Zij onderstreepte de essentiële rol van de Ombudsmannen, met name in het kader van de huidige COVID-crisis.

Zij toonde zich voorstander van een gedachtewisseling over de uitdagingen waarmee de Ombudsmannen in België worden geconfronteerd, met name op gemeentelijk niveau.

Tot slot herinnerde POOL eraan dat de Ombudsmannen echte verdedigers van de Democratie zijn en dat het één van hun taken is het vertrouwen van de burgers in de instellingen te herstellen.

Zij zijn ook de verdedigers van artikel 23 van de Belgische Grondwet, dat bepaalt dat eenieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden en dat de economische, sociale en culturele rechten garandeert.