De Ombudsmannen presenteren hun Memorandum

Ombudsman.be, het Belgische Netwerk van Ombudsmannen, heeft zojuist zijn Memorandum voor politieke leiders in ons land aangenomen.

Ombudsman.be, het Belgische Netwerk van Ombudsmannen, heeft zojuist zijn Memorandum voor politieke leiders in ons land aangenomen.

Op basis van de observaties die zijn gedaan bij de uitoefening van hun opdrachten en de ervaringen die binnen het netwerk zijn uitgewisseld, formuleren de ombudsmannen aanbevelingen ter attentie van de politieke leiders met het oog op het bevorderen van de toegang van burgers tot hun rechten, tot diensten en tot ombudsmannen.

De ombudsmannen komen naar je toe!

Ombudsman.be, het Belgisch netwerk van de ombudsmannen, organiseert een OmbudsTour. De ombudsmannen maken een ronde door België om uit te leggen hoe ze je kunnen helpen.

Ombudsman.be, het Belgisch netwerk van de ombudsmannen, organiseert in oktober een OmbudsTour langs elf steden. Aan onze ombudsstand of via aparte infosessies tonen we je graag dat er altijd een ombudsman is om je te helpen!

Ombudsman.be bestaat zowel uit ombudsdiensten die bemiddelen tussen de burger en de overheid als uit ombudsdiensten die bemiddelen tussen consumenten en ondernemingen. Ontdek hier de ombudsmannen (https://www.ombudsman.be/index.php/nl/ombudsman/domain/all).

91.096 klachten behandeld door het Belgische netwerk van de ombudsmannen

Het netwerk, " Permanent overleg Ombudslui" (POOL) verenigt 30 ombudsinstellingen uit alle geledingen van de samenleving: de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen, de steden en gemeenten, de semipublieke sector en de particuliere sector. Zij helpen alle burgers bij het vinden van een oplossing voor hun problemen.

Doel van het netwerk is bekendheid te geven aan de ombudsmannen, de toegang van het publiek tot hun dienstverlening te verbeteren, de samenwerking te versterken en ervoor te zorgen dat kennis en ervaring worden uitgewisseld.

Ontmoeting met de Kamervoorzitster

Tijdens hun ontmoeting met Eliane TILLIEUX, voorzitster van het Federale Parlement, konden de Ombudsmannen spreken over de doelstellingen van de vereniging en de aandacht vestigen op essentiële punten zoals de bekendmaking en de verdediging van de titel van Ombudsman.
De leden van de Raad van Bestuur van het Permanent Overleg van de Ombudslui (POOL - Belgisch netwerk van Ombudsmannen), voorgezeten door de Waalse Ombudsman, Marc BERTRAND, werden op donderdag 8 juni 2021 ontvangen door de Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Eliane TILLIEUX.

De voorzitter van het netwerk, Marc BERTRAND, heeft de door de vereniging nagestreefde doelstellingen gepresenteerd.
Het netwerk van Belgische ombudsdiensten telt momenteel 26 leden, afkomstig uit alle domeinen: federale staat, gewesten, gemeenschappen, steden en gemeenten, semi-publieke en private sector. Zij dragen allen bij tot het vinden van een oplossing voor de problemen waarmee de burgers worden geconfronteerd.

De belangrijkste doelstellingen van het netwerk zijn :

- de ombudsmannen bekender maken,

Resolutie over de toegang tot internet

Resolutie over de toegang tot internet als een basisbehoefte die specifieke rechtsbescherming vereist

De leden van het Belgische netwerk van ombudsmannen (het Permanent overleg Ombudslui, kortweg POOL) hebben een resolutie aangenomen waarin zij de federale, regionale en lokale overheden oproepen om de nodige maatregelen te treffen om de toegang tot internet te beschouwen als een basisbehoefte, net zoals de distributie en levering van water, aardgas- en elektriciteit. Bijgevolg vragen ze om specifieke regels vast te leggen om ervoor te zorgen dat elk huishouden een minimum aan betaalbare en kwaliteitsvolle internettoegang heeft.

De Verenigde Naties roepen op om de rol van de ombudsmannen te versterken

De resolutie die de rol van de ombudsmannen wil versterken werd unaniem aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 16 december 2020.

De resolutie die de rol van de ombudsmannen wil versterken werd unaniem aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 16 december 2020.

Ze zet de lidstaten ertoe aan om
- onafhankelijke en autonome ombudsinstellingen op te richten op nationaal niveau en - afhankelijk van de staatsstructuur- ook op regionaal en lokaal niveau;
- een grondwettelijk en juridisch kader voor de institutionele ombudsmannen uit te werken, zodat hun mandaat groot genoeg is om bevoegdheid te hebben in alle publieke diensten ;

Coronavirus: ombudsmannen blijven tot uw dienst

De Belgische ombudsmannen herinneren u er aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn.

Ons land, net als de rest van Europa en ook ver daarbuiten, beleeft momenteel een grote gezondheidscrisis.

Onze gewoontes zijn op hun kop gezet en onze levenswijze is veranderd door de sociale afzondering die de federale regering ons NOODZAKELIJKERWIJS oplegt.

Meer dan ooit nodigen alle ombudsmannen, net als alle overheden en de medische wereld, u uit om de maatregelen tegen de verspreiding van het virus nauwgezet te volgen.

Een probleem met de kinderbijslag: bij wie kunt u terecht?

Hoeveel kinderbijslag een kind krijgt en bij welke diensten u terechtkunt voor de uitbetaling ervan, hangt af van de woonplaats van uw kind.

Sinds 1 januari 2020 ontvangen de gezinnen die in het Brussels Gewest wonen en bij Famifed waren aangesloten, hun kinderbijslag van Famiris. Dit is de laatste stap in de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag van de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten.